Hyb Ynni Gwynt Craig y Geifr

LLEOLIAD

Mae’r safle mewn ardal o dir pori’r ucheldir tua 4km i’r gogledd-ddwyrain o Gwm Ogwr ar y ffin rhwng Cynghorau Bwrdeistrefi Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.

MANYLION PROSIECT

Ar y cam cynnar hwn rydym yn credu y bydd y prosiect yn cynnwys 8 tyrbin gydag uchder blaen llafn o hyd at 150m a chyfleuster storio ynni (cyfeirir atynt fel Hyb Ynni Gwynt gyda’i gilydd). Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod cynllun y fferm wynt yn lleihau effeithiau sŵn ac yn ategu’r ffermydd gwynt sydd yn yr ardal eisoes.

CAM CYFREDOL AC AMSERLEN ARFAETHEDIG

Mae datblygiad y safle yn ei ddyddiau cynnar o hyd  gyda Thîm Prosiect Belltown Power yn gweithio’n agos ag arbenigwyr perthnasol i gynnal arolygon ac asesiadau ar y safle. Rydym yn targedu 2024 ar gyfer cyflwyno cais cynllunio llawn, gyda golwg ar ddechrau adeiladu yn 2026, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Fel rhan o’r broses ddatblygu mae Belltown Power wedi cyflwyno cais cynllunio i godi mast meteorolegol ar y safle i fesur cyflymder y gwynt.

Edrychwn ymlaen at gysylltu â chi maes o law.

YMGYNGHORI Â’R GYMUNED

Rydym yn cydnabod mai elfen sylfaenol datblygiad prosiect da yw ymgynghori’n gynnar i sicrhau bod cymunedau a rhanddeiliaid lleol yn cael cyfle i roi adborth ac yn cael gwybodaeth am gynnydd y prosiect. Fel rhan o’r broses ymgynghori hon rydym yn falch o rannu gwybodaeth gychwynnol am brosiect Hyb Ynni Gwynt Craig y Geifr ac yn edrych ymlaen at ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y prosiect. Gofynnwn i chi anfon eich cwestiynau i dîm y prosiect, gyda’ch manylion cyswllt fel y gallwn ymateb yn bersonol i’ch ymholiad. Gallwch gysylltu’n uniongyrchol â thîm y prosiect drwy e-bostio craigygeifr@belltownpower.com neu lenwi ein ffurflen ymholiad yma.

BUDD A PHERCHNOGAETH CYMUNEDOL

Mae Belltown Power yn credu y dylai prosiectau gwynt ar y tir fod o fudd i’r cymunedau lle maent wedi’u lleoli, boed y prosiect yn cael cymhorthdal ai peidio. Bydd cymunedau sy’n lleol i Hyb Ynni Gwynt Craig y Geifr yn elwa drwy ein cynllun perchnogaeth gymunedol arloesol sy’n:

  • Cynnig 1% o ecwiti’r prosiect am ddim i sefydliadau cymunedol lleol.
  • Eu galluogi i brynu 4% arall o ecwiti ar sail cost wirioneddol unwaith y bydd y prosiect ar waith.
  • Cynnig cymaint o berchnogaeth ag y maent eisiau ar werth y farchnad (hyd at uchafswm o gyfran o 49% o’r ecwiti)

Rydym yn ymrwymo hefyd i ddarparu £5,000 fesul MW y flwyddyn (cysylltiedig â mynegai RPI) o Fudd Cymunedol. Rydym am glywed eich barn ar y ffordd orau i Hyb Ynni Gwynt Craig y Geifr gefnogi’ch cymuned.

ADDYSG A’R AMGYLCHEDD

Mae Belltown yn credu’n gryf mewn addysg a’r amgylchedd lleol. Byddwn yn gweithio gydag ysgolion sy’n lleol i’r prosiect gyda golwg ar gynnig ymweliadau i’r prosiect pan fydd ar waith os yn bosibl, yn ogystal â gweithgareddau ac adnoddau addysgol eraill a ddarperir drwy Raglen Addysg Belltown.

Fel gyda’n holl brosiectau byddwn yn sicrhau bod Hyb Ynni Gwynt Craig y Geifr yn dod â budd ecolegol net drwy gynllunio, creu a rheoli cynefinoedd yn ofalus.

Skip to content